Utnyttja
kraften i din personlighet för att
förverkliga din potential

Facet5 Personality Profile

Vi är alla unika. Vår personlighet följer med oss vart vi än går.
Den påverkar vilken inställning vi har till världen, vårt arbete och våra relationer.

Våra motiv, attityder och beteenden kan vara likartade men också skilja sig åt – det är det som gör oss till dom vi är. Hur vi beter oss och fungerar ihop med andra beror på hur vi själva är uppbyggda. När vi förstår oss själva och andra har vi därför möjlighet att utvecklas, arbeta mer effektivt och bygga starkare relationer. Facet5:s personlighetsprofil lägger grunden för den här självkännedomen och för personlig utveckling.

Vad är Facet5-profilen?

Facet5 bygger på modern, egenskapsbaserad personlighetsteori – vilket ger trovärdiga, robusta och tillförlitliga data.

Facet5-profilen ger en ”ögonblicksbild” av en individs personlighet. En profil beskriver de fem stora byggstenarna (Facet5-faktorerna) i en individs personlighet. Dessa faktorer är sedan uppdelade i 13 underfaktorer.

Vi har alla olika grad av varje faktor i våra personligheter – graden/poängen skiljer sig åt beroende på våra personliga preferenser och övertygelser. Det är ”poängmönstret” vi ser för samtliga faktorer som ger en helhetsbild av vår personlighet.

Det finns därför ingen rätt eller fel profil. Facet5 är inte ett test som du kan ”godkännas” eller ”underkännas” på. Vi kallar det en personlighetsprofil – av andra ofta kallat personlighetsinventorium eller personlighetsskala.

De faktorer som Facet5 mäter är …

VILJE

Beslutsamhet
Inre drivkraft att genomföra egna idéer

Konfrontation
Drivkraft att konfrontera problem när de uppstår

Självständighet
Tendens att kunna ta egna beslut och genomföra dem

ENERGI

Vitalitet
Tydlig entusiasm och utåtriktad energi

Social förmåga
Intresserad av, och trivs tillsammans med andra

Anpassningsförmåga
Involverar andra i tankar och lösningar

RELATIONER

Osjälviskhet
Sätter andras intressen före egna

Stöd
Försöker alltid vara förstående

Tillit
Litar på, och tar människor som de är

KONTROLL

Disciplin
Organiserad och strukturerad på det personliga planet

Ansvar
Villighet att ta ett personligt ansvar

KÄNSLOLÄGE

Anspänning
En allmän känsla av anspänning eller stress

Oro
Försiktig och sällan alltför optimistisk

Så här fungerar det

Steg 1 – Frågeformulär

Vi mäter din personlighet genom att du fyller i ett frågeformulär online. Frågeformuläret består av 106 frågor och tar ungefär 20 minuter att genomföra. Det finns på 33 språk. Svaren jämförs sedan med en grupp liknande människor (ofta kallad en normeringsgrupp). En sten-poäng beräknas för varje faktor och underfaktor. Det är dessa poäng som presenteras i en Facet5-profil.

Steg 2 – Profil

En profilrapport kan laddas ner direkt av en ackrediterad utövare från Facet5-systemet när frågeformuläret slutförts. Rapportens omfattande resultat finns tillgängligt på flera språk och hjälper oss att förstå hur lika eller olika våra personliga egenskaper är jämfört med andra – och de aspekter som gör oss unika.

Kom ihåg, det finns inga rätta eller felaktiga svar. Facet5 är inte ett test – du blir inte ”godkänd” eller ”underkänd”.

Steg 3 – Genomgång

En ackrediterad Facet5-utövare går igenom och ger en utförlig tolkning av profilen. Genomgången tar med personen på en resa full av självinsikter där han eller hon får en bättre förståelse för hur han eller hon vanligen handlar. Utövaren hjälper individerna att tolka de insikter som profilen ger på ett sätt som är meningsfullt för dem.

Ackreditering

För att få tolka och gå igenom Facet5-profiler måste individer fullfölja ett ackrediteringsprogram.

Ackrediteringen är ett upplevelsebaserat inlärningsprogram som har utformats för att ge personer de kunskaper som behövs för att använda Facet5 på arbetsplatsen. Fortlöpande stöd ges efter ackrediteringen, liksom tillgång till en stor blandning online-resurser via supportcentret för utövare på nätet.

Du kan läsa mer om vårt ackrediteringsprogram och datum för kommande händelser nedan.

Så, vad ingår i en Facet5-profil? 

Varje rapport består av …

Ordmoln: visas på förstasidan, det är en snabb sammanfattning av de viktigaste temana i personens profil. De mer framträdande temana visas i större text.

Övergripande profil: en visuell bild av en persons Facet5-faktorprofil. Ovanpå den här bilden kan andra profiler visas för att snabbt och enkelt visa likheter och skillnader.

Faktorprofil-sidor: beskriver poängen för de 5 faktorerna och 13 underfaktorerna. Varje faktor beskrivs utförligt för att säkerställa att meningsfulla insikter kan erhållas såväl under den första genomgången som senare.

Facet5-huvudprofilen kan kompletteras med följande tilläggsrapporter …

Familjeporträtt

Ger en visuell ögonblicksbild av en persons Facet5-profil, som sammanfattas i en av 17 familjetyper. Det används ett jargongfritt språk så att individen lättare kan förstå sina preferenser, beteenden och motiv.

SearchLight

Kartlägger Facet5-data utifrån en standardiserad kompetensmodell. SearchLight identifierar och beskriver för varje kompetens de förväntade beteendena och områdena med potentiella risker på ett enkelt och arbetsrelaterat språk.

LeadingEdge

Hjälper linjechefer att skräddarsy sin relation med personalen på en personlig basis. Varje person ses och behandlas som en individ. Detta skräddarsydda tillvägagångssätt är effektivt som en del av en introduktionsprocess och för fortlöpande relationsutveckling/coachning.

WorkPreferences

Skapar en grund för karriärutvecklingssamtal. Låter människor granska sina nuvarande roller och ambitioner med tydligt fokus på beteende. WorkPreferences beskriver individens viktigaste drivkrafter, vilka sidor av en roll som är tilltalande och vilka som är motivationssänkande.

Alla tilläggsrapporter kan köpas separat eller som en fullständig Facet5-profil.

Inverkan

Vår personlighet är grunden för vårt beteende. När vi går på autopilot i arbetet kan vi ofta ha en planlös inställning till resultaten vi skapar. Vi är kanske inte medvetna om våra styrkor, och hur man kan utnyttja dem, eller de risker som ständigt dyker upp – vilket hindrar oss från att förverkliga vår potential.

När vi bygger upp självkännedomen och förståelsen, exempelvis genom en Facet5-profil, kan vi välja andra beteenden, vilket leder till bättre resultat, relationer, beslut och prestationer.

Människor berättar följande för oss om sin upplevelse av Facet5-profilen:

  • Meningsfull, det handlar inte bara om poäng utan en innehållsrik berättelse om ”vem jag är”

  • Lätt att tolka – använder vardagsspråk, inte fackspråk

  • Lätt att läsa och förstå

  • Gav mig en aha-upplevelse som verkligen fick mig att tänka och, framför allt, vilja agera 

  • Är tydligt inriktat på styrkor men slätar inte över potentiella problem och risker

  • Ger praktisk hjälp och vägledning

Facet5-profilen – i korthet

Exempelrapport

Klicka här för att ladda ned en exempelrapport för en Facet5-profil

Nödvändig utbildning

Ackrediteringsprogram för Facet5 – virtuellt eller ansikte mot ansikte. Närmare information finns här.

Tillgängliga språk

Finns för närvarande på 30 språk – få reda på vilka språk här.

Frågeformulär

Frågeformulär online, 106 frågor, tar ca 20 minuter att genomföra, resultaten blir direkt tillgängliga

Produktblad i PDF-format

Klicka här för att hämta ett produktblad för Facet5 i PDF-format.

Vill du veta hur du kommer igång?

Dags att prata om ”nästa steg”. 

Skriv bara en rad till oss här så kommer en av våra medarbetare att kontakta dig.

Om du vill hålla dig informerad om våra produkter och tjänster – följ oss på Linkedin.

Fält markerade med * är obligatoriska

Genom detta formulär samlas de uppgifter som du anger in, så att vi kan besvara dina frågor. Läs vår sekretesspolicy för närmare information om hur vi hanterar dina uppgifter.

Lyckade exempel på användning av Facet5

Våra kunder finns i hela världen. De är en tydlig bild av Facet5:s allmängiltiga betydelse –
de insikter Facet5 ger är lika meningsfulla i Thailand som de är i Polen.