Uwalnianie potencjału
na każdym etapie kariery

Cykl Facet5

Facet5 dostarcza wartościowe informacje, które wykraczają poza wstępny profil. Oferujemy wspólny schemat i język, aby wspierać proces podejmowania decyzji – na każdym etapie kariery danej osoby w organizacji.

Dane raz zebrane w ramach modelu Facet5 można interpretować wielokrotnie na wiele sposobów. Dzięki temu stanowią one źródło informacji i wskazówek dla licznych scenariuszy w miejscu pracy. Ta elastyczność w stosowaniu danych umożliwia przyjęcie spójnego podejścia w całej organizacji i, co za tym idzie, zwiększanie świadomości i zrozumienia.

Takie podejście przekłada się również na znacznie lepszy zwrot z inwestycji w badanie modelem Facet5.

Poniżej szczegółowo przedstawiamy, w jaki sposób dane Facet5 mogą być wykorzystywane na każdym etapie kariery danej osoby w organizacji…

WYBÓR

Umożliwiają odpowiednie dopasowanie do zespołu i organizacji poprzez dopasowanie osoby do wartości i kultury organizacji.

Pomagają określić dopasowanie osoby do roli na podstawie cech behawioralnych zidentyfikowanych przed rekrutacją jako prowadzące do sukcesu.

Zapewniają spójność procesu rekrutacji i wyboru dzięki skrojonym na miarę przewodnikom po procesie kwalifikacyjnym.

INTEGRACJA

Opisują motywacje, czynniki stymulujące i preferencje zawodowe na potrzeby pomyślnej adaptacji do roli.

Pomagają nawiązać silną relację przełożonego i pracownika.

Umożliwiają planowanie rozwoju przez trzy pierwsze miesiące pracy.

PRACA ZESPOŁOWA

Wzmacniają relacje pomiędzy poszczególnymi pracownikami i członkami zespołów oraz zwiększają wzajemne zrozumienie.

Zapewniają wspólny język ułatwiający zespołom komunikację, przekazywanie informacji zwrotnych oraz omawianie kwestii wyników osiąganych przez zespół.

Skupiają uwagę zespołu na tym, co jest wymagane do wykonania pracy, poprzez wskazanie mocnych stron zespołu oraz potencjalnych obszarów ryzyka.

ROZWÓJ

Wspierają coaching i procesy rozwoju poprzez wartościowe informacje i skrojone na miarę raporty dla coachów.

Umożliwiają pomocne rozmowy o wynikach dzięki wspieraniu podejścia „lider jako coach” dla pomyślniejszego procesu rozwoju pracownika.

Pomagają rozpoznawać mocne strony i obszary poprawy oraz pracować nad nimi.

PRZYWÓDZTWO

Integrują się z istniejącymi schematami i procesami rozwoju przywództwa oraz płynnie wpisują się w programy rozwoju dla kadry kierowniczej.

Zapewniają wartościowe informacje dotyczące osobistych stylów oraz wskazówki na temat kierowania pracownikami i zespołami, a w połączeniu z zaobserwowanymi zachowaniami umożliwiają skuteczny rozwój.

Budują możliwości kadry kierowniczej w zakresie efektywnego wprowadzania zmian.

ZARZĄDZANIE TALENTAMI

Rozpoznają pojawiające się talenty i pozwalają na ukierunkowane planowanie rozwoju na obecnych i przyszłych stanowiskach.

Ułatwiają rozpoznawanie i rozwijanie niezbędnych możliwości organizacji.

Integrują się z centrami oceny i rozwoju.

KULTURA I ZMIANY

Definiują i opisują kulturę organizacji w prosty sposób.

Komunikują podstawową misję organizacji – „kim jesteśmy i jakie są nasze wartości”.

Określają aktualny i pożądany stan kultury organizacji, a także rolę poszczególnych osób w jego osiągnięciu.

ODEJŚCIE Z FIRMY

Wspierają pracowników w podejmowaniu kolejnych kroków w karierze.

Umożliwiają prowadzenie wartościowych rozmów na temat odejścia z pracy, aby byli pracownicy pozytywnie wyrażali się o firmie.

Zapewniają obecność odpowiednich talentów w odpowiednim czasie.