FACET5 PRIVATUMO POLITIKA

1 ĮVADAS

Šioje privatumo politikoje aprašoma, kokią informaciją (įskaitant asmeninę informaciją) renkame, apdorojame, bendriname ir saugome naudojimui Facet5 programėlėse ir visoms kitoms susijusioms paslaugoms (kartu vadinama „Paslaugomis“).

Šioje privatumo politikoje naudojami terminai „Facet5“, „mes“ ir visos šio įvardžio formos reiškia bendrovę Facet5 ir su ja susijusias įmones.

Paslaugos gali būti teikiamos organizacijose dirbančių ir jų pasamdytų darbuotojų pagal iš šių organizacijų gautus nurodymus. Jūs naudojatės Paslaugomis paskyroje, kuri suteikta Jūsų darbdaviui ar kitai Organizacijai (toliau vadinama „Jūsų Organizacija“).

Jūsų organizacija gali taikyti savo politiką dėl informacijos, kurią tiesiogiai siunčiate arba perduodate naudodamiesi Paslaugomis, saugojimo, prieigos, keitimo, sunaikinimo ir išsaugojimo. Tai reiškia, kad Jūsų Organizacija turi teisę (i) valdyti ir administruoti asmeninę informaciją jai skirtoje Facet5 paskyroje („Paskyra“) ir (ii) turėti prieigą bei tvarkyti visus Jūsų nurodytus arba naudojantis Facet5 paslaugomis pateiktus duomenis, įskaitant klausimynų rezultatus ir bet kokią kitą informaciją.

Jūsų Organizacija veikia kaip Administratorius (Duomenų eksportuotojas). Facet5 veikia kaip duomenų Importuotojas, kuris Jūsų Organizacijos vardu arba jos užsakymu tvarko Jūsų asmens duomenis (įskaitant visus naudojantis Paslaugomis pateiktus asmens duomenis).

Jei turite klausimų dėl Jūsų Organizacijos privatumo politikos ir naudojimosi Facet5 Paslaugomis, susisiekite su savo Organizacija. Visi prašymai ar skundai, susiję su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, turi būti perduodami Jūsų Organizacijai (Jums atsiųstame kvietime yra asmens, pakvietusio jus naudotis Facet5 Paslaugomis, kontaktiniai duomenys) arba Informacijos komisaro biurui (šios tarnybos kontaktiniai duomenys pateikti toliau).

Jei turite su šia Privatumo politika arba asmens duomenimis, kurie tvarkomi kaip Paslaugų dalis, susijusių klausimų, galite susisiekti su mumis el. paštu

2 POLITIKA

Facet5 yra įsipareigojusi saugoti Jūsų privatumą ir kurti technologijas, suteikiančias Jums pačią geriausią ir saugiausią internetinę patirtį. Mes laikomės BDAR reikalavimų, o mūsų duomenys saugomi specialiuose serveriuose Airijos Respublikoje, ES.

Naudodamiesi šiomis Paslaugomis, Jūs sutinkate su šiame dokumente aprašytu duomenų tvarkymu ir sutinkate, kad mes rinktume ir leidžiate mums rinkti ir apdoroti informaciją, kaip aprašyta toliau.

2.1. Tikslas: kodėl mes tvarkome duomenis?

Renkama asmeninė informacija leidžia Facet5 Ltd. identifikuoti kiekvieną vartotoją, kuriant kompiuteriu sudaromas suvestines ataskaitas (Organizacijos vardu) tokiose srityse kaip vertinimas, komandos formavimas, profesinis tobulėjimas, ugdomasis vadovavimas ir atranka.

Svarbu, kad perskaitytumėte šį dokumentą, nes pradėję naudotis šiomis Paslaugomis, suteikiate mums ir savo Organizacijai leidimą tvarkyti jūsų asmens duomenis pirmiau minėtais tikslais.

2.2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas ir šiuo metu galiojantis asmens duomenų apsaugos įstatymas. Duomenų tvarkymas yra būtinas, kad galėtume vykdyti su Jūsų Organizacija sudarytą sutartį.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi remiantis naujuoju JK BDAR (2021) ir 2018 m. duomenų apsaugos įstatymu, Europos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) ir asmens duomenų reglamentais, kurie įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d. ir apima nuo 1995 m. galiojančią Europos (ES) asmens duomenų tvarkymo direktyvą (DIREKTYVA 95/46/EB).

Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas. Jūs turite teisę apriboti savo asmens duomenų naudojimą, tačiau, kad galėtumėte naudotis Paslaugomis, mums reikalinga pagrindinė informacija.

2.3. Kokius duomenis mes renkame?

Facet5 saugo Jūsų arba Jūsų Organizacijos užsiregistruojant pateiktus duomenis ir naudojantis paslaugomis sukurtus įrašus.

Mes renkame:

  • kontaktinius duomenis, tokius kaip pavardė, vardas ir elektroninio pašto adresas;
  • Jūsų atsakymus į Facet5 asmenybės klausimyną, Taikomojo samprotavimo klausimyno vertinimą (angl. ToRQ Assessment), Komandos apžvalgos 360 (angl. TeamScape360) ir Strateginės Lyderystės Apžvalgos (angl. Strategic Leadership Review) klausimynus;
  • Jūsų atsakymus, susijusius su kito asmens vertinimu, arba iš kitų asmenų gautus Jūsų įvertinimus;
  • pirmiau minėtą Jūsų pateiktą arba Jums naudojantis Paslaugomis gautą informaciją arba iš Jūsų Organizacijos gautą informaciją.

2.4. Kaip mes naudojame Jūsų duomenis?

Mūsų renkama informacija taip pat yra naudojama Paslaugoms teikti, vystyti ir gerinti bei jų saugumui užtikrinti. Jūsų Organizacija gali naudoti Jūsų kontaktinius duomenis, norėdama atsiųsti Jums informaciją, pakviesti Jus dalyvauti apklausose apie Paslaugas arba gauti sutikimą naudoti Jūsų asmeninę informaciją šioje politikoje nenurodytiems tikslams.

Be to, Jūsų įvestą informaciją mes galime naudoti apibendrinta nuasmeninta forma tyrimų tikslais ir siekdami užtikrinti nenutrūkstamą mūsų Paslaugų patikimumą.

Informacijos saugumui, kai ji perduodama per Jūsų ryšio tinklus ir per internetą į mūsų serverius, esančius Airijos Respublikoje, užtikrinti mes naudojame standartinius šioje srityje taikomus metodus.

2.5. Kur mes tvarkome duomenis?

Jūsų asmens duomenys, kuriuos renkame, yra saugomi ir tvarkomi Airijos Respublikoje esančiuose mūsų serveriuose, vadovaudamiesi BDAR Europos duomenų saugumo ir privatumo įstatymais.

3 ATSKLEIDIMAS

Facet5 nesidalija asmenine informacija jokiais komerciniais ar rinkodaros tikslais, kurie nėra susiję su Facet5 produktų ir paslaugų teikimu. Tam tikra asmenine informacija dalijamės su Jūsų Organizacija, nes tai sudaro dalį mūsų teikiamų Paslaugų.

Toliau pateiktos situacijos, kai turime teisę dalytis asmenine informacija.

  • Turėdami aiškų Jūsų sutikimą: turime teisę dalytis Jūsų asmenine informacija, kai turime Jūsų sutikimą. Pavyzdžiui, Jūsų prašymu galime perduoti pažymėtą informaciją trečiajai šaliai.
  • Facet5 arba Facet5 paslaugų teikėjai gali rinkti, tvarkyti ir saugoti Jūsų asmeninę informaciją Europos Sąjungoje, EEB ir vietose, kuriose taikomi Europos privatumo įstatymai.Dėl šios priežasties Jūsų asmeninei informacijai gali būti taikomi teisiniai reikalavimai, įskaitant prievolę atskleisti asmeninę informaciją vyriausybės agentūroms šiose jurisdikcijose.
  • Teisinės išvados: gavę iš teisėsaugos institucijos, teismo, kitos valdžios institucijos ar procedūrinės šalies, norinčios gauti duomenis apie Paslaugas, teismo šaukimą, teismo nutartį, prašymą atskleisti teisinius dokumentus ar kitą prašymą ar nurodymą, dėsime pagrįstas pastangas nukreipti tokį prašymą pateikusią šalį į Jūsų Organizaciją dėl tiesioginės prieigos prie šių duomenų. Jei tokį prašymą pateikusią šalį Jūs nukreipsite į savo Organizaciją, mes pateiksime Organizacijos kontaktinius duomenis į šį puslapį. Jei būsime teisiškai priversti pateikti informaciją, išskyrus tuos atvejus, kai tai draudžiama įstatymais, mes dėsime pagrįstas pastangas pranešti apie tai Jūsų Organizacijai, kad ji galėtų pateikti Jums šią informaciją, remdamasi Organizacijos politika ir įstatymų numatyta apimtimi. Visus prašymus pateikti informaciją pagal duomenų apsaugos įstatymus mes perduosime Jūsų Organizacijai, išskyrus tuos atvejus, kai tai draudžiama įstatymais.
  • Apibendrinti ir nuasmeninti duomenys. Mes galime dalytis ne asmenine informacija (pavyzdžiui, apibendrintais arba nuasmenintais klientų įrašais), siekdami pagerinti, palaikyti ir naudoti Facet5 programinę įrangą, produktus ir paslaugas ir su mūsų produktais ar paslaugomis susijusioms ataskaitoms kurti ir platinti. Mes taikome visas būtinas priemones, kad šios ne asmeninės informacijos nebūtų galima susieti su jokiu naudotoju ar Organizacija.

4 SAUGA IR SAUGUMAS

Laikomą informaciją mes naudojame kaip pagalbą Jūsų organizacijos vardu patvirtinti paskyras bei aktyvumą ir mūsų paslaugų apsaugai bei saugumui stiprinti. Informacijos naudojimo pavyzdys gali būti įtartinos veiklos ar mūsų sąlygų ir politikos pažeidimo tyrimas. Dedame visas pastangas apsaugoti Jūsų duomenis. Tai padaryti mums padeda sistema ir saugumo komanda, automatinės sistemos ir pažangios technologijos, tokios kaip šifravimas ir mašinų mokymasis.

5 PRIEIGA PRIE INFORMACIJOS IR JOS KEITIMAS

Jūs turite teisę gauti Organizacijos apie Jus saugomą informaciją ir galite koreguoti ar pašalinti bet kokią Jūsų pateiktą informaciją. Norėdami gauti ar koreguoti savo informaciją, kreipkitės tiesiogiai į savo Organizaciją. Klausimyną Jums atsiuntusio Organizacijos atstovo pavardę galite rasti elektroniniame laiške arba kiekvieno klausimyno pradžios ekrano apačioje.  Taip pat galite atsiųsti pirminį prašymą elektroninio pašto adresu .

Jūsų duomenys ir prašymas bus perduoti atitinkamai organizacijai, kad ji galėtų imtis veiksmų.

6 TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ NAUDOJIMĄ IR JUOS PAŠALINTI

Jei norite apriboti savo asmens duomenų tvarkymą arba juos pašalinti, susisiekite su savo Organizacija. Visos užklausos ir prašymai bus adresuojamos naudotojo Organizacijai, kuri yra administratorius (duomenų valdytojas).

Duomenų pašalinimas naudotojo Organizacijos vardu įprastai užtrunka iki 30 dienų nuo tokio prašymo pateikimo. Tam tikra informacija gali išlikti atsarginėse kopijose pagrįstą laiką, kurį nurodo Organizacija.

7 KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Facet5 saugo Jūsų asmeninę informaciją savo serveriuose tol, kol Jūsų Organizacija yra Facet5 klientas. Jei saugojimo laikotarpiui yra taikomi teisiniai reikalavimai, pavyzdžiui, apskaitos tikslais, nustatytą asmeninę informaciją galime saugoti iki 5 metų arba su Jūsų Organizacija suderintą laikotarpį.

Kaip nurodyta pirmiau, Jūs turite teisę prašyti pašalinti Jūsų duomenis.

7.1 Kas turi prieigą prie Jūsų asmeninės informacijos?

turintiems Jūsų Organizacijos naudotojams. Informacija negali būti perduota kitoms Organizacijoms ar įstaigoms. Mes neturime teisės dalytis Jūsų asmenine informacija su trečiosiomis šalimis be raštiško Jūsų leidimo, nebent to reikalauja įstatymai arba taikomi profesinės etikos kodeksai.

Jūsų arba Jūsų Organizacijos prašymu įgaliotas Facet5 Ltd. personalas turi teisę pasiekti Jūsų duomenis, kad padėtų Jums naudotis mūsų Paslaugomis.

8 PRIVATUMO APSAUGOS POLITIKOS PAKEITIMAI

Turime teisę laikas nuo laiko atnaujinti šią privatumo politiką. Atlikę atnaujinimus, prašysime Jūsų sutikti su naująja privatumo politika, Jums kitą kartą naudojantis Paslaugomis.

Išsamesnės informacijos galite gauti susisiekę šiais kontaktais:

Facet5 Global
3 Mill Yard Offices Childerley Estates St Neots Road
Dry Drayton, Cambridgeshire CB23 8BA Jungtinė Karalystė
Tel. +44 (0)1954 602 460
El. paštas

Information Commissioners Office Wycliffe House
Water Lane, Wilmslow Cheshire SK9 5AF
Tel. +44 (0)303 123 1113 (vietinis tarifas) arba +44 (0) 1625 545 745, jei norite naudotis nacionalinio tarifo numeriu

Nuo 2021 m. sausio 1 d., pasibaigus „Brexit“ pereinamajam laikotarpiui, visi EEB gyventojai, norintys naudotis savo teisėmis pagal BDAR, turi susisiekti su mūsų ES atstovu.

ES atstovas duomenų apsaugos pareigūnas yra:
„The DPO Centre Ltd.“ 50 Liverpool Street Londonas
EC2M 7PY
Tel. 0203 797 1289
El. paštas