Organizacje często usiłują określać i opisywać swoją kulturę organizacyjną w przydatny sposób. „Kultura” i „zmiana” są słowami, które obecnie są często używane, ale mogą mieć wiele znaczeń. Nic więc dziwnego, że „zmiana kultury organizacyjnej” jest często trudnym do zdefiniowania pojęciem. We wprowadzaniu zmian może wspierać organizację określenie obecnego stanu kultury organizacyjnej oraz stanu idealnego oraz zidentyfikowanie indywidualnych reakcji kluczowych pracowników na wprowadzanie tych zmian .

Moduł Backdrop Facet5 bada kulturę: zarówno “obecną” jak i “idealną” i na tej podstawie identyfikuje cztery kluczowe reakcje pracowników na zmianę: Agent Zmian, Lider Transformacyjny, Brak Dopasowania oraz Kotwica. Z tych orientacji można szybko zauważyć, kto może najlepiej zarządzać procesem wprowadzania zmian, kto najlepiej dostrzega problemy związane z ich wprowadzaniem i kto może opierać się zmianom w okresie przejściowym. Na tej podstawie można opracować optymalny plan działań zapewniający sukces w procesie wprowadzania zmian.

  • BackDrop jest metodą, dzięki której liderzy za pomocą krótkiego badania on-line określają zarówno obecną kulturę organizacji jak i kulturę, którą chcą w niej wprowadzić. Każdy z styl indywidualny zaprezentowany jest przy wykorzystaniu prostej grafiki w odniesieniu do stanu obecnego i stanu pożądanego. Kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje.

  • TeamScape umożliwia analizowanie potencjału zespołu (połączonych dwóch lub więcej indywidualnych profili Facet5) w serii modułów zaprojektowanych w celu zobrazowania jak członkowie tego zespołu będą najprawdopodobniej wprowadzać zmiany, nawiązywać relacje, rozwiązywać konflikty oraz reagować na stres i presję. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.


Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji na ten temat
W skrócie

Facet5 definiuje zarówno obecny jak i idealny stan kultury organizacyjnej, wspierając planowanie działań w czasie wprowadzania zmian.

Facet5 identyfikuje liderów, którzy mają potencjał do zarządzania zmianą oraz tych, którzy dostrzegają w tym procesie wiele problemów i którzy mogą jawnie demonstrować opór w okresie przejściowym.

Facet5 identyfikuje indywidualne style zachowań poprzez dostarczenie wielu informacji na temat prawdopodobnych reakcji na wprowadzanie zmian, stres oraz wywieranie nacisku.

Prosty Język

Facet5 zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje, co ułatwia rozwiązywanie problemów w biznesie powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Globalny Zasięg

Facet5, dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im a grupami normatywnymi, to efektywne narzędzie stosowane przez organizacje na każdym kontynencie, zarówno o zasięgu globalnym jak i lokalnym.

Dla Kadry Kierowniczej

System Facet5 został specjalnie zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji - pomaga zrozumieć zachowania oraz to, co można osiągnąć.

Neutralny Opis

Facet5 opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia, tak aby zarówno zespoły jak i organizacje mogły łatwo zrozumieć i wykorzystywać siłę osobowości.