Jak rozróżnić “dobry” test od “niezbyt dobrego”.

Podczas wykorzystywania testów behawioralnych, często padają następujące pytania:

 • Jak trafny jest ten test?
 • Skąd mam wiedzieć, że mój rezultat będzie taki sam za 6 miesięcy?
 • Czy jest to precyzyjny portret mojej osoby?

Wszyscy twórcy testów psychometrycznych powinni zapewniać, że test mierzy to, co ma mierzyć w zmiennych okolicznościach i czasie. Rolą autora testu jest zapewnić maksymalną trafność oraz spójność testu, jego rezultaty powinny być niezawodne i przydatne. Miarą tego są kluczowe koncepcje rzetelności i wiarygodności.. Dodatkowe informacje na temat rzetelności i wiarygodności możesz uzyskać poprzez wybór tematu w tabeli umieszczonej poniżej.

> Rzetelność

Rzetelność odnosi się do stabilności i spójności rezultatów testu. To jest często mierzone przez:

 • Rzetelność powtórzenia testu: stabilność rezultatów przy powtórzeniu testu

 • Wewnętrzną konsekwencję: zakres w jakim danepozycje związanez tym samym atrybutem są stale ze sobą powiązane.

Czym bardziej rzetelny jest test, tym współczynnik korelacji jest bliższy 1,0. Te testy, które mają współczynnik korelacji powyżej 0,7 są uznawane za silne.

Dane na temat rzetelności Facet5 znajdziesz na stronach 3-10 w niżej umieszczonym raporcie.

Facet5 Reliability & Validity
  Description of the reliability and validity process. It contains information on: Reliability, validity, construct validity, concurrent or predictive validity, reference and notes. 
   
> Trafność

Wyróżnia się dwa podstawowe typy trafności –

 1. Trafność konstrukcji: zakres, w jakim test rzeczywiście mierzy to co ma mierzyć.
  • Zbieżność trafności: stopień w jakim wyniki testu są powiązane z wynikami innych testów mierzących podobne rzeczy . (patrz strona 11)
  • Dyskryminacja trafności: stopień w jakim wyniki testu są powiązane z wynikami innych testów mierzących podobne rzeczy. (patrz strona 11)
  • Trafność fasadowa:  stopień, w jakim test jest adekwatny do celu, jaki winien realizować. (patrz strona 10)
  • Trafność treściowa: stopień, w jakim pozycje testowe odzwierciedlają pewne uniwersum treści/ zachowań, które test ma badać. (patrz strona 10)

 1. Trafność kryterium oceny: związek pomiędzy wynikami testu i wynikami pomiaru z innych niezależnych źródeł np. wynik na skali Woli powiązany z wynikami sprzedaży
  • Trafność prognostyczna:   korelacja pomiędzy wynikiem testu i wynikiem uzyskanym w późniejszym czasie np. wynik na skali Woli i behawioralne dowody wpływu Woli po latach. (patrz strona 51)
  • Trafność równoczesna: korelacja pomiędzy wynikiem testu i wynikiem uzyskanym w tym samym czasie np. wynik na skali Woli i jakaś inna miara Woli w tym samym czasie. (patrz strona 51)

Dane dotyczące wiarygodności Facet5 znajdują się na stronach 10-51 niżej umieszczonego raportu.
Facet5 Reliability & Validity

  Description of the reliability and validity process. It contains information on: Reliability, validity, construct validity, concurrent or predictive validity, reference and notes. 
   


Normy Grupowe

Facet5 ma opracowanych wiele norm grupowych, które mogą być stosowane w celach porównawczych. Są one w naszym systemie bezpłatne i ogólnie dostępne. Kiedy zebrana zostanie wystarczająca ilość danych w systemie Facet5 tworzone są nowe normy grupowe. Aktualizowane są również istniejące już normy.

Listę obecnie dostępnych norm znajdziesz w raporcie umieszczonym poniżej.

Facet5 Norm Groups

  A detailed description of the available Norm Groups. It contains:- Guidelines for Norms, Norms available, miscellaneous norms, Industry and job function norms. 
   

Proces Tłumaczenia

Od tłumaczy Facet5 wymagamy zarówno aktualnej wiedzy z zakresu zagadnień HR/OD jak i biegłej znajomości dwóch języków. W proces tłumaczenia angażujemy więcej niż jednego tłumacza, co jest niezbędne podczas stosowania metody „tłumaczenia krzyżowego” oraz uzgadniania ostatecznych wersji tłumaczenia. W celu uzyskania większej ilości informacji na temat procesu tłumaczeń kliknij pozycję w tabeli poniżej.

> Więcej na temat Procesu Tłumaczenia

Proces tłumaczenia jest procesem iteracji. W pierwszym kroku możemy korzystać z usług zawodowych tłumaczy, ale nie możemy całkowicie polegać na ich umiejętnościach, ponieważ niezwykle ważne jest dla nas, aby tłumaczenie dobrze odzwierciedlało znaczenie każdego ze zdań i odnosiło je do rzeczywistego środowiska biznesowego. Właśnie z tego powodu kładziemy duży nacisk na to, aby zaangażowani tłumacze nie tylko doskonale znali obydwa języki, ale aby posiadali również aktualne doświadczenie w pracy w obszarach Zarządzania Zasobami Ludzkimi lub Rozwoju Organizacji.

Przekazujemy wskazówki tłumaczom. Doradzamy, aby wykorzystywali wielostopniowy proces, w którym angażowany jest więcej niż jeden tłumacz. Najpierw tłumaczone są teksty z języka angielskiego na język danego kraju, a następnie każde takie tłumaczenie jest sprawdzane krzyżowo przez innego tłumacza, którego zadaniem jest ponowne przetłumaczenie danego tekstu na język angielski. Ten proces powtarzany jest tak długo, aż obydwaj tłumacze osiągną porozumienie i angielskie teksty są identyczne. Czasami tłumaczenia wymagają konsultowania ich z autorem w celu wyjaśnienia znaczenia szczegółów, ponieważ niektóre pojęcia nie tłumaczą się łatwo na inny język lub mogą nie być znane w innej kulturze.

Silnik Tłumaczeń Facet5
Tłumaczenia głównych funkcji raportowania Facet5 są bardziej kompleksowe i żmudne niż tłumaczenie samego kwestionariusza. Główny raport Facet5 składa się z około 30 000 angielskich słów, co oznacza bardzo dużo tekstu, który musi zostać profesjonalnie i solidnie przetłumaczony. Aby wspierać te prace stworzyliśmy Silnik Tłumaczeń Facet5, który pokazuje w jednym oknie ekranu wersję angielską podczas gdy w drugim oknie na tym samym ekranie tłumacz może od razu wpisywać tłumaczenie widocznego tekstu na język docelowy.

Jeśli istnieje już jakaś wersja w danym języku jest ona również pokazana w oddzielnym oknie. W ten sposób tłumacze mają zaprezentowaną treść w wygodny sposób z podstawową wersją językową umieszczoną zawsze przed ich oczami. Jeśli edytują istniejącą wersję językową aktualna wersja docelowa jest również widoczna.

Jak tylko tekst zostanie przetłumaczony, Silnik Tłumaczeń Facet5 automatycznie zapisuje nowy skrypt SQL i wprowadza go do systemu.


Facet5 zawsze był produktem globalnym i odzwierciedla sposób, w jaki prowadzi się biznes w obecnych czasach. Pełną listę języków, w których można generować raporty Facet5 znajdziesz klikając tutaj. Cały czas pojawiają się w systemie Facet5 nowe tłumaczenia. Aby zgłosić swoje zainteresowanie produktem Facet5 w języku, który nie jest jeszcze obecnie dostępny, proszę skontaktuj się z nami.

Facet5 Translations

  Outlines the translation process, including:- Introduction to translations, process for analysis or translations, norm creation, reference and notes. 
   

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Raporty Techniczne (dostępne jedynie w języku angielskim)

Facet5 An Introduction & Background
  This introduction to Facet5 includes sections on:- Individual differences, the emergence of 'person-based management', nature vs nuture and Facet5 at work. 
   
Facet5 Technical Summary
  This document provides a technical summary of Facet5. It contains: - Introduction & Rationale - Response pattern and personality - Impression management - Response latency analysis - References & Notes 
   
Facet5 Norm Groups
  A detailed description of the available Norm Groups. It contains:- Guidelines for Norms, Norms available, miscellaneous norms, Industry and job function norms. 
   
Facet5 Reliability & Validity
  Description of the reliability and validity process. It contains information on: Reliability, validity, construct validity, concurrent or predictive validity, reference and notes. 
   
Facet5 Adverse Impact Studies
  This document outlines the purpose and approach for testing for adverse impact. 
   
Facet5 Translations
  Outlines the translation process, including:- Introduction to translations, process for analysis or translations, norm creation, reference and notes. 
   

Głównym kryterium odróżniania wiarygodnego i rzetelnego testu od innych stosowanych w danym obszarze nie jest jednak psychometria, ale to, czy rozwiązuje on problem biznesowy. Test, który nie mierzy tego, co powinien mierzyć i dodatkowo nie robi tego w rzetelny i spójny sposób ma niewielkie szanse na wykorzystanie w biznesie, ponieważ uzyskiwane wyniki po prostu nie mogą być brane pod uwagę. Uzyskiwane rezultaty pokazują, że Facet5 spełnia te wymagania. .

Kate Woodley, Psychologist

 

 

 


Prosty Język

Facet5 zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje, co ułatwia rozwiązywanie problemów w biznesie powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Globalny Zasięg

Facet5, dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im a grupami normatywnymi, to efektywne narzędzie stosowane przez organizacje na każdym kontynencie, zarówno o zasięgu globalnym jak i lokalnym.

Dla Kadry Kierowniczej

System Facet5 został specjalnie zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji - pomaga zrozumieć zachowania oraz to, co można osiągnąć.

Neutralny Opis

Facet5 opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia, tak aby zarówno zespoły jak i organizacje mogły łatwo zrozumieć i wykorzystywać siłę osobowości.