Organisasjonene investerer mye i å identifisere og foredle talenter, strategier de gjerne forlater når en ansatt signaliserer en intensjon om å forlate bedriften. Resultatet kan bli en misfornøyd og uengasjert medarbeider, som kan skape et ufordelaktig inntrykk av at bedriften i markedet.

Imidlertid antyder gjeldende talent-managementteori at en organisasjon gjerne kan ansette en person mer enn en gang. Ideelt burde derfor ansatte forlate en organisasjon med såpass positive holdninger slik at de snakker varmt om dens fordeler og muligheter slik at andre talenter kan tiltrekkes.

Hva er vel en bedre måte å sikre en positiv exit på enn å gi en person korrekt informasjon om atferdsmessig styrker som vedkommende kan bruke på neste etappe av sin karrierevei?

Kontakt oss for ytterligere informasjon

Et raskt overblikk

Facet5s beskrivelse av en persons atferdsmønster gir informasjon og støtte til formulering av vedkommendes neste etappe av sin karrierereise.

Facet5 støtter en veldrevet exit når en ansatt signaliserer en intensjon om å forlate selskapet og skaper på den måten et positivt inntrykk i markedet.

Facet5 muliggjør effektiv forvaltning av personens livssyklus i bedriften fra ansettelse til adskillelse.


Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.