Hvordan skille en "god" personlighetsprofil fra en "ikke så god" personlighetsprofil.

Når atferdstester benyttes, reises en rekke spørsmål som for eksempel:

  • Hvor nøyaktig er testen?
  • Hvordan vet jeg at den vil gi meg det samme resultatet hvis jeg tar den på ny etter seks måneder?
  • Er det en presis beskrivelse av meg?

Alle psykometriske testutgivere må forsikre om at testen gjør det den hevder å gjøre, i ulike situasjoner over tid. Rollen til testforfatteren er å maksimere nøyaktigheten og konsistensen, slik at resultatene er pålitelige og nyttige. Dette gjøres via de sentrale begrepene reliabilitet og validitet.

> Reliabilitet

Reliabilitet refererer til stabiliteten og konsistensen av testresultatene. Dette blir ofte målt ved;

  • Test-retest reliabilitet: stabilitet i resultater over gjentatte forsøk og

  • Intern konsistens: i hvilken grad de elementer som er relatert til den samme egenskap er konsekvent relatert til hverandre.

Jo mer pålitelige testen er, jo nærmere vil korrelasjonskoeffisienten være 1,0 slik at de mål som har en korrelasjonskoeffisient høyere enn 0,7 regnes som sterke.

For Facet5 reliabilitetsdata, se sidene 3-10 i følgende rapport.

Facet5 Reliability & Validity
    Description of the reliability and validity process. It contains information on: Reliability, validity, construct validity, concurrent or predictive validity, reference and notes. 
     
> Validitet

Det er to typer validitet som beskrevet i det følgende –

  1. Construct Validity: i hvilken grad testen faktisk måler faktisk måler det den hevder å måle.
    • Convergent validity: i hvilken grad testresultater er knyttet til skår på andre tester som måler det samme. (se side 11)
    • Discriminant validity: i hvilken grad testresultater ikke er relatert til skår på andre tester som måler det samme. (se side 11)
    • Face validity:  i hvilken grad testen ser ut til å gi resultater den sier den vil. (se side 10)
    • Content validity: i hvilken grad den måler hele domenet. (se side 10)

  1. Criterion-rated validity: forholdet mellom testresultater og et mål på et uavhengig utfall for eksempel en skår på Vilje og personlige salgsprestasjoner
    • Predictive validity:   sammenhengen mellom et testresultat og et effektmål som er samlet på et senere tidspunkt for eksempel en skår på Vilje og atferdsmessige bevis for Vilje gjennom et års tid. (se side 51)
    • Concurrent validity:korrelasjonen mellom et testresultat og et effektmål som er samlet inn på samme tid. For eksempel en skår på Vilje og et effektmål på Vilje samlet på dette tidspunktet. (se side 51)

For Facet5 validitetsdata, se sidene 10-51 i den følgende rapporten (kun på engelsk).
Facet5 Reliability & Validity

    Description of the reliability and validity process. It contains information on: Reliability, validity, construct validity, concurrent or predictive validity, reference and notes. 
     


Normgrupper

Facet5 har et stort antall normgrupper for sammenligningsformål og disse er fritt tilgjengelige å velge fra når du bruker systemet. Facet5 utgir også nye og oppdaterte normgrupper når tilstrekkelig data er samlet.

For å se en liste over tilgjengelige normer, se rapporten nedenfor.

Facet5 Norm Groups

    A detailed description of the available Norm Groups. It contains:- Guidelines for Norms, Norms available, miscellaneous norms, Industry and job function norms. 
     

Oversettelsesprosessen

Facet5s oversettere er pålagt å ha flytende kunnskaper om HR/OD-området samt tospråklig kompetanse. Oversettelsesprosessen innebærer mer enn en oversetter for kryssjekking. For mer informasjon om oversettelsesprosessen klikk på fanen nedenfor.

> Mer om oversettelsesprosessen

Oversettelsesprosessen er en iterativ prosess. Mens vi kan bruke oversettelsestjenester for første runde, kan vi ikke stole på dem siden det er avgjørende at oversetterne fanger betydningen av utsagnene og relaterer dem til dagens forretningsmiljø. Av denne grunn insisterer vi på at oversettere ikke bare er tospråklige (i det minste), men at de er aktive i Human Resources eller organisasjonsutvikling.

Vi gir veiledning til oversetterne. Vi anbefaler at de bør bruke en flertrinnsprosess som involverer mer enn én oversetter. Elementene blir først oversatt fra engelsk til det andre språket. Så blir oversettelsen kontrollert av en annen person som oversetter tilbake på engelsk. Denne prosessen gjentas til det er enighet. Noen ganger konsulteres den opprinnelige forfatteren for å avklare konkrete spørsmål om tolkning siden noen begreper kan være vanskelig å oversette fra ett språk til et annet..

Facet5 Oversettelsesmotor
Oversettelse av de viktigste rapporteringsfunksjonene i Facet5 er mer komplekst og arbeidskrevende enn spørreskjemaet . Facet5-rapporten består av ca 30 000 ord på engelsk, m.a.o. mye høyverdig og krevende oversettelse. For å hjelpe til med denne oppgaven vi har laget en Facet5 oversettelsesmotor, som viser den engelske versjonen i ett vindu på skjermen slik at oversetterne kan skrive den nye språkversjonen direkte inn i et annet vindu på samme skjerm. Hvis det allerede finnes en versjon av det nye språket, så vises det i et eget vindu. På denne måten får oversetterne presentert innholdet på en enkel måte med base i språkversjon foran dem.

Hvis de redigerer et eksisterende språk, er den versjonen også vist.

Når teksten er oversatt vil Facet5 oversettelsesmotor automatisk skrive nye SQL-skript som senere lastes inn i systemet.


Facet5 har alltid vært opptatt av å være et globalt produkt, som gjenspeiler den måten forretninger drives på i vårt århundre - 2000 og utover. For en omfattende liste over tilgjengelige språk og rapporter klikk her. Nye oversettelser foregår på en kontinuerlig basis. For å melde interesse for et Facet5 produkt på et språk som ennå ikke foreligger, kan du, kontakte oss.

Facet5 Translations

    Outlines the translation process, including:- Introduction to translations, process for analysis or translations, norm creation, reference and notes. 
     

Kontakt oss for ytterligere informasjon

Technical Reports


Årsaken til at man skiller en gyldig og pålitelig test fra resten av ”feltet” har ikke noe å gjøre med psykometri som sådan, men har å gjøre med evnen til å løse et forretningsproblem. Hvis testen ikke måler det den hevder å måle og ikke gjør det på en pålitelig og konsistent måte, er det lite sannsynlig at den er til nytte for virksomheten, fordi man rett og slett ikke kan stole på resultatene. Resultatene viser at Facet5 oppfyller alle kravene.

Kate Woodley, Psykolog

 

 Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.