For mer enn 15 år siden fokuserte McKinsey’s War for Talent på behovet for å forstå, identifisere og utvikle talenter. ”Krigen” viser ingen tegn til å avta, med begrensede kandidatpuljer og konkurranse på alle nivåer og i alle sektorer om de mest talentfulle kandidater.

Hvordan forholder organisasjoner seg til en så kompleks virkelighet? For å forstå ”hvor” og ”hos hvem” talentene finnes trenger organisasjonene å kartlegge hva kandidatene tidligere har beskjeftiget seg med så vel som hva kandidaten kan være i stand til å prestere i fremtiden

Facet5 hjelper organisasjoner til å forstå hvilke egenskaper en person har og identifiserer de egenskaper som personen sannsynligvis vil vise over tid. Denne informasjonen kan brukes som en integrert del av et talentutviklingsprogram, kombinert med andre prosesser som vurdering av linjeleder og andre sideordnede, samt karriereutviklingssamtaler.


Kontakt oss for ytterligere informasjon

Et raskt overblikk

Facet5 identifiserer de viktigste personlige egenskaper man kan forvente å oppleve hos personen over tid, m.a.o. ideell til å identifisere talenter.

Facet5 er en viktig komponent i enhver Talentvurderings- og utviklingsprosess, siden profilen bekrefter den observerbare atferden.

Facet5 kan lett kombineres med karrieredata for å støtte beslutninger om talentutvikling.


Enkelt språk

Facet5 gir brukeren et solid rammeverk på et lett og forståelig språk, som raskt kan implementeres av team og organisasjoner til å bidra med å løse problemer knyttet til effektivitet eller samarbeid

Internasjonalt verktøy

Facet5 er normert og tilgjengelig på over 30 språk og blir brukt av organisasjoner i alle verdensdeler, noe som gjør det til et effektivt verktøy for både globale og lokale bedrifter. Facet5 er godkjent av Det norske Veritas.

For Ledelsen

Siden Facet5 er spesielt designet av psykologer for organisasjonens ledelse, kan Facet5 hjelpe folk på alle nivåer til å forstå atferd og enda viktigere, hva som kan oppnås av resultater.

Verdinøytral

Facet5 beskriver, forklarer og predikerer atferd på en konstruktiv/ikke-fordømmende måte, slik at team og organisasjoner lettere kan tilegne seg og utnytte kraften i ”The power of personlity”.